บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
" ผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจด้านการบริการ แบบบูรณาการ "

ประวัติของบริษัท

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2545 โดยใช้ชื่อเดิมในนาม บริษัท ซี-ทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือกำเนิดจากความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านกำจัดแมลงให้ดี มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติและได้มาตรฐานสากล โดยทางฝ่ายบริหารให้ความใส่ใจในการควบคุม วางแผนและตรวจสอบระบบงานด้านการบริการ ด้านวิชาการ ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ต่อผู้บริโภค ตลอดจนต่อสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ทำบริการ อีกด้วย เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2550 บริษัทฯได้ควบรวมกิจการ ทางด้าน งานบริการระบบท่อน้ำตัน (Pipe Treatment) บริการบ่อบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) บริการเครื่องมือ-อุปกรณ์ไฮยีนส์ (Hygiene Product & Service) บริการกำจัดเชื้อในห้องแลบ (Lab Treatment) บริการรักษาความสะอาด - ทำความสะอาดที่สูง (Janitorial & Big Cleaning Service) กับอีก 2 บริษัทฯ ในเครือ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจร และสามารถสนันสนุนงานบริการกับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม อาคารและธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม อันเป็นลูกค้าเมนหลักและเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด ปัจจุบัน นอกจากบริษัท จะมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในการจัดการและบริหารงาน ทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับสากลแล้ว ยังมีอาจารย์ประจำภาควิชาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำภาควิชากีฎะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่เป็นฝ่ายบริหารในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์จากกรมวิชาการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ ที่เป็นระดับฝ่ายบริหารในกรมป่าไม้ เป็นที่ปรึกษางานทางด้านวิชาการและเทคนิค ชั้นสูงต่างๆ

บีเอสซี อินเตอร์เทค

CERTIFICATE

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 54/17 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
BSC Intertech Co.,Ltd
54/17 Road Nawamin Rd. Klong Kum, buengkum, Bangkok 10230.
Tel : 0 -2930-7070 , 0-2930-7235-38 , Fax : 0- 2930-7239
E-Mali : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest