SPECIAL SERV

Consultant
 • สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการผลิต
 • วางระบบการป้องกันแมลง, สัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • การวางระบบ GMP, HACCP, ISO
Identification
 • วิเคราะห์แมลงพาหะ
 • วิเคราะห์สัตว์พาหะ
 • วิเคราะห์แมลงปนเปื้อน
 • วิเคราะห์แมลงในโรงเก็บ
Training
 • ระบบการจัดการ IPM
 • ควบคุมและป้องกันสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์รบกวน
 • แมลงปีกแข็ง
 • แมลงในโรงเก็บ
 • ความรู้ และชีววิทยาของสัตว์พาหะและแมลงรบกวน
 • รมแก๊ส (Fumigate)

งานบริการ จากเรา

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 54/17 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
BSC Intertech Co.,Ltd
54/17 Road Nawamin Rd. Klong Kum, buengkum, Bangkok 10230.
Tel : 0 -2930-7070 , 0-2930-7235-38 , Fax : 0- 2930-7239
E-Mali : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest