SPECIAL SERV

Consultant
 • สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการผลิต
 • วางระบบการป้องกันแมลง, สัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • การวางระบบ GMP, HACCP, ISO
Identification
 • วิเคราะห์แมลงพาหะ
 • วิเคราะห์สัตว์พาหะ
 • วิเคราะห์แมลงปนเปื้อน
 • วิเคราะห์แมลงในโรงเก็บ
Training
 • ระบบการจัดการ IPM
 • ควบคุมและป้องกันสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์รบกวน
 • แมลงปีกแข็ง
 • แมลงในโรงเก็บ
 • ความรู้ และชีววิทยาของสัตว์พาหะและแมลงรบกวน
 • รมแก๊ส (Fumigate)

งานบริการ จากเรา

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 50 หมู่ 7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
BSC Intertech Co.,Ltd
Download: Office Map
Tel :0-2533-5588, 0-2532-5031-38 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest