You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player


CONTACT INFO


Tel :
0 -2930-7070
0 -2930-7235-38
Fax :
0- 2930-7239
E-Mail 

Certificate

Certificate of Recognition

ผู้ผ่านการอบรมจากอย.

ผู้ผ่านการอบรมจากอย.
(หลักสูตรต่อเนื่อง)

หนังสือรับรอง หลักการ GMP
(พนักงาน)

หนังสือรับรอง หลักการ ชีววิทยา
(พนักงาน)

หนังสือรับรอง ผูู้ควบคุมวัตถุ
(พนักงาน)


 Welcone to BSC Intertech Co.,Ltd

    
       บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2545 โดยใช้ชื่อเดิมในนาม บริษัท ซี-ทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือกำเนิดจากความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านกำจัดแมลงให้ดี มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติและได้มาตรฐานสากล โดยทางฝ่ายบริหารให้ความใส่ใจในการควบคุม วางแผนและตรวจสอบระบบงานด้านการบริการ ด้านวิชาการ ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ต่อผู้บริโภค ตลอดจนต่อสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ทำบริการ อีกด้วย ..

BSC Intertech Co.,Ltd.
“ ผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจด้านการบริการ แบบบูรณาการ “


 

 
 

 
บี เอส ซี อินเตอร์เทค จำกัด  

 

เลขที่ 54/17 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 E- Mail: info@bscpest.com
Copyright@2008 BSC Intertech Co.,Ltd. All Rights Reserved.
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ชมรมฅนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย Map